W-Diptych

W-Diptych
Tanja Vujinović 
Single-channel HD video, 3 minutes, installation
Production: Ultramono, 2014 

The ether landscape is an infinite playground of signals and static noise between radio channels, transmissions between various emitters such as electronic toys or gadgets, even large telecommunication systems. It is an enigmatic space, full of invisible connections between devices and people, a space usually hidden and invisible. Positioned within this space, mutating fields of fluxes, drafts of vibrations and temporary field trajectories warp in infinity.

///SLOVENSKI///

W-Diptih
Tanja Vujinović
Enokanalni HD video, 3 minute, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2014

Pokrajina etra je neskončno igrišče signalov in statičnega šuma med radijskimi postajami, prenosov med različnimi onesnaževalci kot so elektronske igrače, razni pripomočki (gadgets) ali veliki telekomunikacijski sistemi. To je skrivnosten prostor, poln nevidnih povezav med napravami in osebami, prostor, ki je običajno skrit in neviden. Postavljena v ta prostor mutira področja tokov, osnutke vibracij in začasne prostorske trajektorije zavite v neskončnost.

///SRPSKI///

W-Diptih
Tanja Vujinović
Jednokanalni HD video, 3 minute, instalacija
Produkcija: Ultramono, 2014

Krajolik etra je beskonačno igralište signala i statičnog šuma između radijskih stanica, prenosa među različitim onesnaživačima kao što su elektronske igračke, razne naprave (gadgets) ili velikih telekomunikacijskih sistema. To je tajanstven prostor, pun nevidljivih veza među napravama i osobama, prostor, koji je uobičajeno skriven i nevidljiv. Postavljena u taj prostor, rad mutira područja tokova, osnutke vibracija i privremene prostorne trajektorije uvijene u beskonačnost.