Garden

Universal Objects: Garden
Tanja Vujinović 
Real-time 3D environment, installation
Production: Ultramono, 2015

Universal Objects: Garden is a surreal digital garden full of avatars performing their rituals. It is a realtime 3D work built in a video game engine that enables a visitor to stroll through and explore the surroundings from a first-person perspective. The visitor is invited to explore hidden sounds, corners and avatars' body modifications in this unusual garden.

Environments from the Universal Objects series are non-narrative situations – vibrational, living surroundings filled with elements that are either inanimate or executing simple behavioral patterns through which the situations themselves become like an organism. The majority of 3D objects, like suspended automata, perform minimal ritualistic gestures. They create zones of pulsing play that never transcend into something else but rather exist in a state of non-narrative endlessness.

As dynamic monuments of contemporary times where we represent ourselves through digital performative artefacts – avatars, the series takes universal elements present in generic avatars and their typical surroundings and then translates it all into dynamic monumental yet fragmented bits of digital information floating in infinite digital space. Building our own doubles, our avatars, resembles various body modifications through masking, prosthetics, costumes and finally results in behavioral change and rituals. Avatars are symptomatic, simultaneously actual, real, present and absent through their ethereal being. Imprinted with the sense of importance that classical monumental sculptures have, they expand into space while constantly drawing us back to their origin of raw, generated, digital materiality. 

The 3D objects are dynamic, transformative objects holding the possibility of infinite performative action. They can re-assemble at any given time in order to algorithmically act – to propagate site traffic, advertise, seduce etc. Avatars are our own digital ghosts and fetishes.

The units of these works were made through data bending. This involves converting files to various formats, opening and exporting them from various software programs, manipulating their raw data, and then saving them back to original formats. This process always involves elements of surprise, noise that is unavoidably generated during these conversions, sometimes resulting in unexpected outcomes.

///SLOVENSKI///

Univerzalni Objekti: Vrt 
Tanja Vujinović 
3D delo v realnem času, instalacija 
Produkcija: Ultramono, 2015 

Univerzalni Objekti: Vrt je surealistični digitalni vrt napolnjen z avatarji, ki izvajajo svoje rituale. To je 3D delo, ki je zgrajeno v okolju za kreiranje video iger, zato se generira v realnem času, obiskovalcem pa omogoča sprehod po prostoru in raziskovanje okolice iz perspektive prve osebe. Obiskovalec je vabljen k uživanju in razkrivanju skritih zvokov, vogalov in modifikacij teles avatarjev v tem nenavadnem vrtu.

Okolja iz serije Univerzalni objekti ustvarjajo ne-narativne situacije; vibrirajoča in živa okolja napolnjena z različnimi živahnimi objekti in elementi, ki spreminjajo situacije v organizem. 3D objekti so kot suspendirani automatoni, ki se vedejo ritualno. Ustvarjajo območja pulzirajoče igre, ki ne transcendira v nekaj drugega, ampak ostaja v stanju ne-narativne neskončnosti. 

Kot dinamični spomeniki sodobnega časa, v katerem se predstavljamo skozi digitalne performativne artefakte - avatarje, tudi ta serija del prevzema univerzalne elemente, ki so doma v generičnih okoljih in v njih prisotnih avatarjih, in te prevaja v dinamične, monumentalne, a ob enem fragmentirane delce digitalnih informacij, ki lebdijo skozi neskončen virtualni prostor. Grajenje lastnih dvojnikov - avatarjev aludira na kulturne prakse, ki posegajo v telo in ga spreminjajo, to so naprimer maskirne tehnike in postopki, načini oblačenja, prostetika, vse pa rezultirajo v spremenjenem načinu vedenja. Avatarji so simptomatični, resnični, prisotni, a obenem tudi odsotni v eteričnem bivanju. Z občutkom pomembnosti kot ga je zaznati v stiku s klasičnimi, monumentalnimi skulpturami se širijo v prostoru a sočasno vlečejo tudi nazaj h koreninam lastne, surove, generirane digitalne stvarnosti.

3D objekti so dinamični, transformativni objekti, ki nudijo možnost neskončnih perfomativnih akcij. V kateremkoli trenutku se lahko preoblikujejo in vedejo algoritmično - oglašujejo številčnost obiska strani, reklamirajo, zapeljujejo itd.. Avatarji so naši lastni digitalizirani duhovi in fetiši.

Posamezne enote del so proizvod ukrivljanja podatkov. V ta postopek sodi konvertiranje datotek v različne formate, njihovo odpiranje in izvažanje iz enih računalniških programov v druge, manipuliranje surovih podatkov in ponovno shranjevanje nazaj v izvorne formate. Del tovrstnega procesiranja je tudi element presenečenja, to je hrup, ki nastaja v omenjenih postopkih in ki privede do nepričakovanih rezultatov.

///SRPSKI///

Univerzalni Objekti: Vrt
Tanja Vujinović
3D rad u realnom vremenu, instalacija 
Produkcija: Ultramono, 2015 

Univerzalni Objekti: Vrt je surealistični digitalni vrt napunjen avatarima, koji izvode svoje rituale. To je 3D rad, koji je sagrađen u okruženju za stvaranje video igara, i generIše se u realnom vremenu, a posetiocima omogućava šetnju po prostoru i istraživanje okoline iz perspektive prve osobe. Posetilac(ili igrač) ima mogućnost da istražuje skrivene zvukove, uglove i modifikacije tela avatara u tom neobičnom vrtu.

Okruženja iz serije Univerzalni objekti stvaraju ne-narativne situacije; vibrirajuća i živa okruženja napunjena različitim živahnim objektima i elementima koji menjaju situacije u organizam. 3D objekti su kao zaustavljeni automati, koji se ponašaju ritualno. Stvaraju područja pulsirajuće igre, koja ne prelazi u nešto drugo, već ostaje u stanju ne-narativne beskonačnosti. 

Kao dinamični spomenici savremenog časa, u kome se predstavljamo kroz digitalne performativne artefakte - avatare, i ta serija radova preuzima univerzalne elemente, koji su odomaćeni u generičnim okruženjima i u njima prisote avatare, i te prevodi u dinamične, monumentalne, a istovremeno fragmentirane čestice digitalnih informacija, koje lebde kroz beskonačni virtuelni prostor. Građenje sopstvenih dvojnika - avatara aludira na kulturne prakse, koje posežu u telo i menjaju ga, to su na primer maskirne tehnike i postupci, načini oblačenja, prostetika, a sve to rezultira u promenjenom načinu ponašanja. Avatari su simptomatični, realni, prisutni, a istovremeno i odsutni u eteričnom postojanju. Sa osećajem važnosti koji možemo da prepoznamo u dodiru sa klasičnim, monumentalnim skulpturama, dominiraju prostorom a istovremeno vuku nazad ka korenima sopstvene, sirove, generisane digitalne stvarnosti.

3D objekti su dinamični, transformativni objekti, koji nude mogućnost beskonačnih perfomativnih akcija. U bilo kom trenutku mogu da se preoblikuju i ponašaju algoritmično - oglašavaju brojnost obilaska strane, reklamiraju, zavode itd.. Avatari su naši sopstveni digitalizovani duhovi i fetiši.

Pojedinačne jedinice radova su proizvod ukrivljavanja podataka. U taj postupak spada konvertiranje datoteka u različite formate, njihovo otvaranje i izvoženje iz jednih računarskih programa u druge, manipulisanje sirovim podatcima i ponovno čuvanje u originalnim formatima. Deo takvog procesiranja je takođe element iznenađenja, a to je šum, koji nastaje u pomenutim postupcima i koji dovodi do neočekivanih rezultata.