Sumogen

Sumogen
Tanja Vujinović
Series of nine digital prints, 30x30cm
Production: Ultramono, 2012

Sumogen is a study of the anatomy of imaginary toy-like objects. As a work in progress and a digital exploration of the history of anthropomorphized objects within society, these iconic toy-like objects are infused with traces of idols, dolls, toys and statues of deities.

///SLOVENSKI///

Sumogen
Tanja Vujinović
Serija devetih digitalnih printov, 30x30cm
Produkcija: Ultramono, 2012

Sumogen je študija anatomije imaginarnih, igračam podobnih objektov. Kot delo v nastajanju in digitalno raziskovanje zgodovine antropomorfiziranih objektov v družbi, so ti ikonični, igračam podobni objekti nabiti s sledovi idolov, lutk, igrač in figur božanstev.

///SRPSKI///

Sumogen
Tanja Vujinović
Serija devet digitalnih otisaka, 30x30cm
Produkcija: Ultramono, 2012

Sumogen je studija anatomije imaginarnih, igračkama sličnih objekata. Kao rad u nastajanju i digitalno istraživanje istorije antropomorfnih objekata u društvu, ti ikonični, igračkama slični objekti su napunjeni tragovima idola, lutaka, igračaka i figurica božanstava.