Soft Machine 2D Studies

Soft Machines-2D Studies
Tanja Vujinović
Series of eighty seven digital prints, 60x60cm
Produced by Ultramono, 2013

The series Soft Machines-2D Studies consists of monochromatic, digital, two-dimensional studies of electronic and kinetic sculptures. Some of them were previously created in three-dimensional form, some of them might be created in the future, while a number of them will most likely continue to exist merely in the two-dimensional world. They are simultaneously creature-like subjects, conductors of impulses and performative objects. They vary from machine like forms made from nets of woven black substance, through anthropomorphic sponges with electronic parts, to swarms of vibrating micro-objects.
As Norbert Wiener would say while pondering on the image of the machine (a ‘multiple-input, multiple-output’ converter that may lead to uneasy comfort) these true images of machines are no longer merely pictorial images but have become “operative” images that demonstrate form, function and the routing of signals. These “operative images” or “autopoetic machines” are contraptions that function on their own or within a group.

 ///SLOVENSKI///

Mehki Stroji 2D študije
Tanja Vujinović
Serija sedeminosemdesetih digitalnih printov, 60x60cm
Produkcija: Ultramono, 2013

Serija Mehki Stroji-2D študije se sestoji iz monokromatskih, digitalnih, dvodimenzionalnih študij elektronskih in kinetičnih skulptur. Nekatere izmed njih so že narejene v 3D formatu, nekatere druge mogoče še bodo narejene, določeno število njih pa bo zagotovo nadaljevalo svoj obstoj le v 2D svetu. Istočasno so to bitjem podobni prenašalci impulzov, performativni objekti, ki varirajo od strojnih form, sestavljenih iz črne substance tkanih mrež, do antropomorfnih spužev, napolnjenih z elektronskimi komponentami, in jat vibrirajočih mikro objektov.
Kot bi dejal Norbert Wiener, ko se je vprašal o tem, kaj je podoba mašine - to je pretvornik s številnimi vhodi in izhodi, ki lahko razvije nelagodno lagodje -, te risbe kot prave podobe strojev namesto piktorialnih postajajo operativne podobe, ki demonstrirajo formo, funkcijo in usmerjanje signalov. Te operativne podobe ali avtopoetične podobe pa so tudi naprave, ki delujejo samostojno ali v skupini.

///SRPSKI///

Meke mašine 2D studije
Tanja Vujinović
Serija 87 digitalnih otisaka, 60x60cm
Produkcija: Ultramono, 2013

Serija Meke mašine 2D studije se sastoji iz monohromatskih, digitalnih, dvodimenzionalnihstudija elektronskih i kinetičnih skulptura. Neke od njih su već napravljene u 3D formatu, neke će možda tek biti urađene, a jedan broj će zasigurno nastaviti da postoji samo u 2D svetu. Istovremeno su to bićima slični prenosioci impulsa, performativni objekti, koji varirajo od strojnih formi, sagrađenih od crne supstance tkanih mreža, do antropomorfnih sunđera, napunjenih elektronskim komponentama, sve do jata vibrirajućih mikro objekta.

Kai što bi Norbert Wiener to rekao, kada se je pitao, šta je slika mašine - da je to pretvarač sa brojnim ulazima i izlazima, koji može da izazove nelagodni ugođaj -, ti crteži, kao prave slike mašina umesto piktorijalnih postaju operativne slike, koje demonstriraju formu, funkciju i usmeravanje signala. Te operativne slike ili autopoetične slike su takođe naprave, koje deluju samostalno ali u grupi.