Pulpa

Pulpa
Tanja Vujinović
Pulpa.rgb; Audio-visual installation (custom-made software, computer, video projection and loudspeakers), 2011; Pulpa.bw; Audio-visual installation (custom-made software, computer, video projection and loudspeakers), 2011; Pulpa.rgb.2, Audio-visual work, 2:32 min, 2010, Production: Ultramono, 2010-2011

Pulpas generate a continuous flux of abstract and enigmatic data streams. The starting point for visual layers is a red, green and blue image matrix for Pulpa.rgb, and a black and white image matrix for Pulpa.bw, while the sound is generated from test signals. These works allow us to observe the process in real time and witness the soft dissolution of amorphous digital elements that occasionally become concrete and distinctive, just to melt back into a lava-like sea of digital noise.

///SLOVENSKI///

Pulpa
Tanja Vujinović
Pulpa.rgb; Zvočno-vizualna inštalacija, računalnik, posebej narejen računaniški program, video projekcija, zvočniki, 2011; Pulpa.bw, Zvočno-vizualna inštalacija, računalnik, posebej narejen računaniški program, video projekcija, zvočniki, 2011; Pulpa.rgb.2, Zvočno-vizualna delo, 2:32 min, 2010, Produkcija: Ultramono, 2010-2011

Zvočno-vizualna dela Pulpa so generatorji kontinuiranega pretoka abtsraktnih in enigmatičnih podatkovnih tokov. Pri Pulpi.rgb so primarne točke vizualnih plasti rdeča, zelena in modra matrična podoba, bela ter črna matrična podoba pa pri Pulpi.bw, zvok pa je pri obeh generiran iz različnih testnih signalov. Ta dela nam omogočajo, da v realnem času opazujemo in pričamo mehkemu razkrajanju amorfnih digitalnih elementov, ki postajajo konkretni in razločni, da bi se potem spet stopili z morjem digitalnega hrupa, ki spominja na podzemne tokove magme.

///SRPSKI///

Pulpa
Tanja
Vujinović

Pulpa.rgb: Zvučno-vizuelna instalacija, računar, posebno napravljeni računarski program, video projekcija, zvučnici, 2011; Pulpa.bw: Zvučno-vizuelna instalacija, računar, posebno napravljeni računarski program, video projekcija, zvučnici, 2011; Pulpa.rgb.2: Zvučno-vizuelno delo, 2:32 min, 2010

Zvučno-vizuelna dela Pulpa su generatori kontinuiranog protoka apstraktnih i enigmatičnih podatkovnih tokova. Pri Pulpi.rgb su primarne tačke vizuelnih slojeva crvena, zelena i plava osnovna slika, bela i crna osnovna slika u slučaju Pulpe.bw, zvuk je u slučaju oba generisan iz različitih testnih signala. Ti radovi nam omogućavaju da u realnom vremenu posmatramo i svedočimo o mekom raspadanju amorfnih digitalnih elemenata, koji postaju konkretni i jasni, da bi se potom opet stopili sa morem digitalnog šuma, koji podseća na podzemne tokove magme.