Artworks

My works are made of excavations and interventions within the material infrastructure of the digital by using software applications, custom electronics and physical and digital objects. This encompasses data bending, raw data manipulations, loops, and mutations. Works either take the form of specific situations or dynamic environments, which are brought to life with the help of virtual machines.

Within my work I question the relationship between consciousness and technology through digital animism and anthropomorphisation. Anthropomorphisation has always been present in art and culture. Human physiognomy, characteristics and behaviour were assigned to a wide range of objects, from deity figurines, to non-living entities, to toys and dolls for purposes as diverse as religion or play. Technological and collective unconscious (as C.G. Jung would put it) can be found within anthropomorphic objects, but also in processes and machines, from simple motor driven toys to complex algorithms that run software programs.

Within my works I explore the poetry of noise. Noise serves as a vehicle towards mutations and poetics within the digital world. Noise, as an agent of serendipity, enables new discoveries. Noise, as a primal principle, such as Brownian noise for example, is one of the structural rhythms of nature and social emergencies. In my works it appears as both the substance and as an organizational principle. Works are as well inspired by the relationship between noise and signal as found in the information theory.

Within my works I also explore the culture of play, which enables phenomenological experience of artwork through its sensorial aspects and emotional impact.

///SLOVENSKI///

Moja dela so narejena iz izkopanin in intervencij v materijalno infrastrukturo digitalnega skozi uporabo računalniških aplikacij, prilagojene elektronike ter fizičnih in digitalnih objektov; to zaobjema ukrivljanje podatkov, manipulacijo surovih podatkov, zanke in mutacije. Dela prevzemajo forme specifičnih situacij ali kompleksnih dinamičnih okolij, ki jih oživljajo virtualne mašine.

V delih preizprašujem odnos med zavestjo in tehnologijo skozi digitalni animizem in antorpomorfizacija. Antorpomorfizacija je vedno bila del umetnosti in kulture. Pripisovanje karakteristik človeške fizionomije in obnašanja je bilo dodeljeno širokemu spektru objektov, od figuric božanstev, neživih entitet, pa vse do igrač in lutk in to za različne namene, kot sta naprimer religija in igra. Tehnološko (in kolektivno) nezavedno (kot bi to imenoval C.G. Jung) se lahko razkrijeta v antropomorfnih objektih in tudi v zelo enostavnih procesih in strojih; od igrač na mehanski pogon pa vse do kompleksnih funkcij in algoritmov, ki poganjajo računaniške programe.

V svojih delih raziskujem in poetičnost hrupa. Hrup je v funkciji orodja, ki popelje k mutacijam in poetičnemu v digitalnem svetu. Hrup kot agent srečnih naključij omogoča nova odkrtja. Hrup kot primarni princip, kot je naprimer Brownov hrup, je eden od strukturalnih ritmov narave in socialnih pojavov. V delih se pojavlja kot substanca in kot organizacijski princip. Dela so navdahnjena tudi z odnosom med hrupom in signalom kot ju dojema teorija informacij.

V svojih delih tudi raziskujem kulturo igre, katera omogoča fenomenološko doživljanje del skozi njihove senzorialne aspekte in emocionalni vpliv.

///SRPSKI///

Moji radovi su sastavljeni iz izkopina i intervencija u materijalnoj infrastrukturi digitalnog kroz upotrebu kompjuterskih programa, prilagođene elektronike i fizičkih i digitalnih objekata; to zahvata ukrivljavanje podataka, manipulaciju sirovih podataka, krugove i mutacije. Radovi preuzimaju forme specifičnih situacija ili kompleksnih dinamičnih okruženja koje oživljavaju virtualne mašine.

U radovima preispitujem odnos između svesti i tehnologije kroz digitalni animizam i antropomorfizaciju. Antropomorfizacija je uvek bila deo umetnosti i kulture. Pripisivanje karakteristika ljudske fizionomije i ponašanja je bilo dodeljivano širokom spektru objekata, od figurica božanstava, neživih entiteta, pa sve do igračaka i lutaka i to u različite svrhe, kao što je na primer religija i igra. Tehnološko i kolektivno nesvesno (kao što bi to imenovao K.G. Jung) se može otkriti u antropomorfnim objektima i takođe u jako jednostavnim procesima i mašinama; od igračaka na mehanični pogon pa sve do kompleksnih funkcija i algoritama koji pokreću kompjuterske programe. 

U svojim radovima istražujem i poetičnost buke. Buka je u funkciji oruđja koje vodi ka poetici i mutacijama u digitalnom svetu. Buka kao agent srećnih okolnosti omogućava nova otkrića. Buka kao primarni princip, kao što je na primer Brownova buka, je jedan od strukturalnih ritmova prirode i socijalnih pojava. Buka se pojavljuje u radovima kao substanca i kao organizacijski princip. Radovi su inspirisani i odnosom izmedju buke i signala kako ga vidi teorija informacija.

U svojim radovima istražujem i kulturu igre, koja omogućava fenomenološko doživljavanje radova kroz njihove senzorijalne aspekte i emocionalni uticaj.