S#13

Study #13
Tanja Vujinović
Installation (custom-made software, sound, projection, computer, computer mouse)
Production: Ultramono, 2010

S#13 is a digital location in which the various floating ‘sprouts’ for digital objects encounter soft collisions, at which each encounter generates new and sometimes unpredictable sounds and visual traces on the screen playground. As ever-mutating copies of themselves - emerging through continuous development, oscillation and reverberation - the discreet cells carry various signal streams.

///SLOVENSKI///

Studija #13
Tanja Vujinović
Instalacija (posebej narejen računalniški program, zvok, projekcija, računalnik, računalniška miška)
Produkcija: Ultramono, 2009

S#13 je digitalna lokacija mehkih vzajemnih zoperstavljanj lebdečih zametkov digitalnih objektov, kjer vsako naključno srečanje na igrišču/monitorju generira nove, občasno nepredvidljive zvoke in vizualne sledi. Kot nenehno spreminjajoče se kopije samih sebe v neprekinjenem razvoju, osciliranju in odmevanju diskretne celice prenašajo različne tokove signalov.

///SRPSKI///

Studija #13
Tanja Vujinović
Instalacija (posebno napravljen računarski program, zvuk, projekcija, računar, miš)
Produkcija: Ultramono, 2009

S#13 je digitalna lokacija mekanih unakrsnih suprotstavljanja letećih zametaka digitalnih objekata, pri čemu svaki slučajni susret na igralištu odnosno ekranu stvara nove, povremeno nepredvidljive zvukove i vizuelne tragove. Kao kopije samih sebe koje se neprestano menjau u neprekidnom razvoju, oscilacijama i odjekivanju, diskretne ćelije prenose različite tokove signala.